Tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em

Cập nhật lúc: 09:31 31/05/2018

Đó chính là nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 4235/UBND- KGVX gửi các Sở, ban, ngành; các hội, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 1848/LĐTBXH- TE ngày 14/5/2018 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành; các hội, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, nội dung chỉ đạo của của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1848/LĐTBXH-TE và Kế hoạch số 2587/KH-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, đặc biệt chú trọng triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh.

 

 

 

 

Quang Long