Sơ kết Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 hàng năm”

Cập nhật lúc: 14:34 06/05/2018

Đó chính là nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 3371/UBND-KGVX, ngày 02/5/2018 về chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị sơ kết Đề án "“Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 hàng năm” và Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 300/UBND-KGVX ngày 12/01/2018 về việc tổ chức ngày Quốc tế Hạnh phúc 2018 và sơ kết 05 năm thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 hàng năm” và Công văn số 2795/UBND-KGVX ngày 11/4/2018 về việc hướng dẫn khen thưởng trong hoạt động sơ kết 05 năm thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 hàng năm”; Khẩn trương chuẩn bị báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 2589/QĐ-TTg ngày 26/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 hàng năm”, báo cáo 01 năm thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống gia đình và hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với các đối tượng đủ điều kiện theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 1363/BVHTTDL-GĐ ngày 05/4/2018.

Ảnh: Bữa cơm gia đình

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị bài tham luận tại Hội nghị với nội dung: Tình hình triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 hàng năm”, kiến nghị và giải pháp thực hiện tốt Đề án những năm tiếp theo; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 10/5/2018.

An Nhiên