Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật liên quan đến trẻ em, năm 2020

Cập nhật lúc: 08:23 04/04/2020

Nhằm triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật thực hiện Kế hoạch số 2257/KH-UBND, ngày 18/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về triển khai Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đồng thời nâng cao nhận thức về vai trò của trẻ em trong gia đình; năng lực phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp các trường hợp, vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động của Ngành năm 2020 và những năm tiếp theo.

Ảnh minh họa/infonet

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 731/KH-SVHTTDL, ngày 01/4/2020 về việc triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật liên quan đến trẻ em của Ngành năm 2020. Theo Kế hoạch, 6 hoạt động chính được chú trọng triển khai thực hiện gồm: Một là Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành về pháp luật liên quan đến trẻ em; quan tâm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình nhằm thúc đẩy công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Hai là Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111), App An toàn trẻ em (ios, android), đường dây nóng tiếp nhận thông tin, hỗ trợ bảo vệ, chăm sóc trẻ em của tỉnh (số 02623.951567), đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11 hàng năm. Ba là X triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật liên quan đến trẻ em ây dựng Mô hình điểm phòng, chống bạo lực gia đình; Mô hình điểm triển khai “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”; thông qua các hoạt động của Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, các buổi họp thôn, buôn, tổ dân phố, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam gắn với phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em trong gia đình, cộng đồng; hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại trong các cơ sở giáo dục, cơ sở trợ giúp xã hội và cộng đồng. Bốn là Đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trong Ngành, nhất là cán bộ xã, phường, thị trấn; thôn, buôn, tổ dân phố lồng ghép tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật, nghị định và các nội dung liên quan đến trẻ em nhằm xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Năm là Qua Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể của Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025 của Chính phủ; lồng ghép mục tiêu thực hiện công tác an sinh trẻ em để đánh giá, biểu dương khen thưởng gia đình đạt chuẩn văn hóa; thôn, buôn, tổ dân phố thực hiện tốt công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình, nhất là đối với trẻ em. Sáu là Phối hợp, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các sản phẩm văn hóa có nội dung bạo lực đối với trẻ em, phân biệt về giới và bất bình đẳng giới; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động thông qua các hội thi, hội diễn, liên hoan lồng ghép tuyên truyền nội dung Luật Trẻ em, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đến quần chúng Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

 

Võ Phượng