Hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2020

Cập nhật lúc: 15:06 23/04/2020

Với các thông điệp tuyên truyền về Chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2020: “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình” và Chủ đề Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020: “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội”. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2020, đây là nội dung nhằm triển khai Kế hoạch số 2966/KH-UBND ngày 07/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2020.

Ảnh minh họa

Theo Kế hoạch, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2020, mục đích nhằm đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động truyền thông cao điểm trong Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các thành viên trong gia đình và xã hội về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, từng bước ngăn chặn và giảm dần tình trạng bạo lực gia đình trên phạm vi toàn tỉnh.

Võ Phượng

Võ Phượng