Chuẩn bị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Cập nhật lúc: 22:37 28/04/2018

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1236/QĐ-BVHTTDL, ngày 10/4/2018 về kế hoạch tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, với mục đích nhằm đánh giá khách quan, toàn diện thực tiễn 10 năm thi hành Luật; Xác định những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong việc thi hành Luật; Tổng hợp đánh giá 10 năm thi hành Luật từ các cơ quan Trung ương và địa phương, tham vấn ý kiến các chuyên gia và cộng đồng, đề xuất các giải pháp triển khai thi hành Luật trong thời gian tới; Cung cấp những bằng chứng cơ sở khoa học và thực tiễn kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ sửa đổi, bổ sung Luật và các văn bản quy phạm pháp luật về PCBLGĐ trên phạm vi toàn quốc; Đánh giá sự phù hợp, thống nhất và đồng bộ các nội dung quy định của Luật với Hiến pháp năm 2013, các Luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên tham gia; đề xuất giải pháp đảm bảo sự thống nhất trong hệ thống văn bản pháp luật và chính sách về PCBLGĐ.

Bộ VHTTDL sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật trên phạm vi toàn quốc. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật tại địa phương. Căn cứ tình hình thực tế, các cơ quan, tổ chức có thể tổ chức điều tra, khảo sát để cung cấp cơ sở lý luận khoa học và thực tiễn phục vụ cho công tác tổng kết Luật làm cơ sở để kiến nghị với các cấp có thẩm quyền hoàn thiện Luật. Đánh giá kết quả 10 năm thi hành Luật sẽ tập trung vào các nội dung quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện Luật, kết quả đạt được sau 10 năm.

Thời gian thực hiện tổng kết từ ngày 1.7 đến 30.11, trong đó: Các cơ quan Trung ương có liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tổng kết trong khoảng thời gian từ ngày 1.7 đến hết 30.9. Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị tổng kết dự kiến trong tháng 11.2018.

Kinh phí Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật do Bộ VHTTDL chủ trì, được trích từ nguồn sự nghiệp gia đình của Bộ. Kinh phí tổng kết 10 năm thi hành Luật của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội và địa phương thực hiện theo quy định hiện hành.

Minh Long