Xây dựng giải pháp cải thiện vị trí xếp hạng chỉ số Cải cách hành chính và chỉ số PAPI của tỉnh

Cập nhật lúc: 09:12 17/05/2018

Trên cơ sở Báo cáo số 203/BC-TVBCĐ ngày 03/5/2018 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh báo cáo kết quả chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2017 và Báo cáo số 53/BC-SNV ngày 12/4/2018 của Sở Nội vụ báo cáo kêt quả chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh nàm 2017. UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 3780/UBND - KSTTHC gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Theo đó, đề nghị các đơn vị: Một là báo cáo, làm rõ các nội dung, chỉ tiêu mất điểm, nguyên nhân (khách quan, chủ quan), trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó tham mưu UBND tỉnh có hình thức phê bình, kiểm điểm trách nhiệm đối với từng cá nhân, cơ quan, đơn vị liên quan (đặc biệt là thủ trưởng cơ quan, đơn vị). Hai là trên cơ sở tồn tại, hạn chế đã phân tích: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, xây dựng Chương trình, Kế hoạch cụ thể để cải thiện vị trí xếp hạng chỉ số CCHC và PAPI của tỉnh trong năm 2018, trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 6/2018. Trong đó, cần xác định rõ từng nội dung, giải pháp thực hiện; xác định cụ thể cơ quan, đơn vị chủ trì, thời gian triển khai (tránh xây dựng chung chung, không rõ ràng).

Tại văn bản, UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan báo cáo, làm rõ các nội dung, chỉ tiêu mất điểm, nguyên nhân (khách quan, chủ quan), trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh có hình thức phê bình, kiểm điểm trách nhiệm đối với từng cá nhân, cơ quan, đơn vị liên quan.

TV