Ủy quyền người quản lý thuê bao sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng

Cập nhật lúc: 13:44 22/12/2017

Đó chính là nội dung được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Sở Thông tin Truyền thông thực hiện trách nhiệm Người quản lý thuê bao sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quann Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội tại tỉnh theo quy định tại Quyết định số 3499/QĐ-UBND, ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh.

Theo đó, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai sử dụng chứng thực chữ ký số chuyên dùng; phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức đăng ký, quản lý và triển khai sử dụng dịch vụ chứng thực chữ kỹ chuyên dùng tại tỉnh Đắk Lắk./.

TV