Triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh

Cập nhật lúc: 20:30 29/12/2017

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 10310/UBND-KT, gửi Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; các Sở, ban, ngành của tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Kho bạc nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh gồm: Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 của tỉnh Đắk Lắk; Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh theo đúng quy định.

ML