Triển khai Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư.

Cập nhật lúc: 19:50 11/12/2017

Ngày 08/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3395/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai  đoạn 2017 -  2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, với mục đích quán triệt nghiêm túc Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013- 2020 trong toàn tỉnh, gồm: Hệ thống hóa, rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sử dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư; Xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp số định danh cá nhân; Triển khai thực hiện các quy định về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở liên quan đến quản lý dân cư; Sơ kết, tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án 896 và một số các hoạt động khác phục vụ việc triển khai thực hiện Đề án.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh giao Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

 

 

Quang Minh