Tiếp tục cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018

Cập nhật lúc: 11:30 27/04/2019

Năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quan tâm triển khai thực hiện công tác cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đạt nhiều kết quả. Công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tốt; 100% thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn và đúng hạn; đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần, thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp được cải thiện, qua việc quan tâm gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp để kịp thời giải quyết, tháo gỡ các khó khăn của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, trong năm 2018 công tác cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh vẫn còn một số tồn tại nhất định như: Việc giải quyết thủ tục hành chính thông qua hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông của tỉnh còn nhiều hạn chế, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, 4 còn thấp (chiếm 11,15%). Nguyên nhân là do tâm lý của người dân và doanh nghiệp còn ngại làm việc trên môi trường mạng, chỉ muốn đến làm việc trực tiếp với cơ quan nhà nước; việc thực hiện chính sách ưu đãi về giao đất, cho thuê đất, hỗ trợ tín dụng còn nhiều hạn chế và khó khăn do nhiều nguyên nhân như vượt quá khả năng cân đối của ngân sách địa phương, thiếu quy hoạch sử dụng đất đai cho mục đích xã hội hóa...

Nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời gian tới, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch cũng đã đề  ra một số giải pháp để khắc phục tồn tại, hạn chế đó là: Tập trung chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 12/6/2018 về việc tăng cường cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Kế hoạch số 4819/KH- UBND, ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh về Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 19/2018/NQ-CP, ngày 15/5/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính; hướng dẫn và khuyến khích người dân và doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến; tuyên truyền về những hiệu quả, mức độ an toàn thông tin và lợi ích đạt được của việc sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến; thường xuyên tổ chức gặp gỡ các doanh nghiệp để kịp thời giải quyết hoặc kiến nghị cấp trên giải quyết, tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động của doanh nghiệp; ban hành những chính sách ưu đãi đầu tư đối với lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch như: Giao đất hoặc cho thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng; ưu đãi về cho thuê đất, cơ sở vật chất, tín dụng, thuế đất, thuế thu nhập doanh nghiệp... nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

TV