Thực hiện thí điểm gửi, nhận văn bản điện tử đã ký số

Cập nhật lúc: 14:10 23/05/2019

 

Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 410/VPUBND-HCTC, gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện thí điểm gửi, nhận văn bản điện tử đã ký số.

Theo đó, thời gian thí điểm gửi, nhận văn bản điện tử có ký số từ ngày 02/5/2019 đến ngày 15/6/2019. Qua thời gian thực hiện nhiều sở, ngành, địa phương đã tích cực, chủ động tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử có ký số hoặc văn bản điện tử số hóa văn bản giấy, góp phần giảm đáng kể số lượng văn bản giấy... Tuy nhiên vẫn còn nhiều sở, ngành, địa phương chưa tận dụng hiệu quả các điều kiện hiện có để thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có ký số.

 Văn phòng UBND tỉnh đề nghị: (1) Triển khai thực hiện đầy đủ Công văn số 3321/UBND-KSTTHC ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh về thực hiện thí điểm việc gửi nhận văn bản điện tử có ký số giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đối với các cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng điều kiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ để ký số văn bản điện tử thì phải gửi đồng thời cả văn bản điện tử trên Hệ thống iDesk và văn bản giấy theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh. (2) Các sở, ngành, địa phương đã gửi văn bản điện tử có ký số cho UBND tỉnh thì không gửi văn bản giấy để tiết kiệm chi phí vì văn bản điện tử đã ký số theo quy định của pháp luật có giá trị tương đương văn bản giấy và thay cho việc gửi, nhận văn bản giấy. Trường hợp văn bản có gửi kèm theo số lượng hồ sơ lớn mà không thể thực hiện scan đầy đủ lên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (iDesk) thì đơn vị gửi đồng thời văn bản điện tử đã ký số trên Hệ thống iDesk và gửi hồ kèm theo là văn bản giấy như thường lệ. (3). Từ ngày 27/5/2019, Văn phòng UBND tỉnh sẽ thí điểm gửi văn bản điện tử đã ký số (không gửi văn bản giấy) đối với văn bản thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Văn phòng.

TV