Thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh năm 2019

Cập nhật lúc: 10:10 03/01/2019

         Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm chủ trì, đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện định kỳ theo quy định.

          Với mục đích triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019 theo quy định tai Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017); Tăng cường trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc triển khai công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh; Nâng cao chất lượng trong công tác ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) có quy định về TTHC và quy trình giải quyết các TTHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Đẩy mạnh công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh năm 2019…

          Việc kiểm soát các thủ tục hành chính phải đảm bảo yêu cầu: Thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả, bảo đảm tiến độ, chất lượng các nội dung công việc được xác định trong Kế hoạch này; Xác định rõ thời gian thực hiện trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và kết quả cụ thể của từng nội dung công việc; Kế hoạch phải đảm bảo tính khả thi, khoa học, hiệu quả, tiết kiệm, phát huy tối đa nguồn lực hiện có của tỉnh.

         Tại văn bản cũng quy định cụ thể các nội dung thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính trong năm 2019 để các đơn vị liên quan thực hiện./.

Minh Long