Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2019

Cập nhật lúc: 15:19 26/12/2018

Năm 2019, với nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính là: Sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan nhà nước các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 3486/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

Theo đó, nhiệm vụ của công tác CCHC năm 2019, gồm: Cải cách thể chế; Cải cách TTHC; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính; Tổ chức chỉ đao, điều hành.

Ảnh: Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk

Về giải pháp thực hiện, gồm: Giải pháp thực hiện cải cách thể chế, cải cách TTHC (Tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện xây dựng văn bản QPPL, 100% văn bản QPPL được thực hiện đúng quy trình xây dựng, ban hành văn bản QPPL; Ban hành Kế hoạch xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2019 trên địa bàn tỉnh và thực hiện đúng quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tư pháp đối với kết quả rà soát, hệ thng hóa văn bản QPPL; Thực hiện kiểm tra văn bản QPPL, đảm bảo 100% vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý và 100% văn bản QPPL do Trung ương ban hành được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định; Ban hành kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; trong đó lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến về công tác CCHC với các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC; tổ chức rà soát, đánh giá TTHC đảm bảo thực hiện 100% kế hoạch và 100% các vấn đề phát hiện qua kiểm soát được xử lý; Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc cập nhật, công bố, công khai TTHC theo quy định của Chính phủ; việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, t chức đi với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, đảm bảo 100% TTHC và các quy định có liên quan được cập nhật, công bố đy đủ, kịp thời và 100% phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý; Đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện nghiêm việc xin lỗi bằng văn bản khi giải quyết hồ sơ TTHC quá hạn quy định; 100% huyn, thị xã, thành ph hoạt đng thông suốt, hiệu quả cơ chế một cửa hiện đại); Giải pháp thực hiện cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC (Tổ chức kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đảm bảo trên 30% s cơ quan, đơn vị được kim tra, 100% kế hoạch được triển khai và trên 80% vấn đ phát hiện qua kim tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý; Đẩv manh công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm v mục tiêu, quan đim, yêu cầu về cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC của tỉnh trong giai đoạn mới; Thực hiện tốt công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với thực hiện có hiệu quả đề án tinh giản biên chế, đề án vị trí việc làm; Nghiên cứu, xây dựng phương án t chức thi tuyển công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý theo nguyên tắc cạnh tranh nhằm lựa chọn những người có trình độ, năng lực chuyên môn đ tuyn dụng đáp ứng các vị trí việc làm (nếu có hướng dẫn của trung ương); Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện tốt các quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh; Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và đảm bảo thực hiện trên 80% kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; Đổi mới công tác quản lý, đánh giá kết quả làm việc của công chức, viên chức trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh, tham mưu thí điểm thực hiện thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo cấp phòng và thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính; Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp xã; Mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp hành chính, văn hóa công sở, kỹ năng quản lý công việc cho CBCCVC; đặc biệt, là công chức làm việc tại Bộ phận TN&TKQ; Xây dựng phần mềm quản lý CBCCVC trên địa bàn tỉnh); Giải pháp thực hiện cải cách tài chính công (Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính đi với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, t chức khoa học và công nghệ công lập; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế sử dụng tài sản công chặt chẽ, hợp lý, ban hành các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao, để làm căn cứ chi trả thu nhập cho người lao động; Rà soát, đánh giá kết quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp để phân loại, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp theo hướng giao tăng mức tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp; Tăng cường công tác xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vn cho doanh nghiệp đối với các đơn vị sự  nghiệp công lập; Tổ chức thực hiện xã hội hóa mô hình sự nghiệp có thu thuộc ngân sách nhà nước sang mô hình tự cân đối hoặc cân đối một phần chi phí hành chính và biên chế trong các đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục, thể dục thể thao, khoa học công nghệ và môi trường; Triển khai và tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh quản lý giai đoạn 2016-2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tiếp tục triển khai thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các bệnh viện theo quy định của Bộ Y tế và Bộ Tài chính); Giải pháp thực hiện hiện đại hóa hành chính (Gắn vai trò, trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh, trách nhiệm người đứng đầu các cấp, ngành đi với nhiệm vụ ứng dụng CNTT; Tổ chức tuyên truyền rộng rãi nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức về các lợi ích trong việc xây dựng Chính quyền điện tử đến CBCCVC, người dân và doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động tuyên truyn, hướng dn, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về dịch vụ công trực tuyến, bưu chính công ích trong giải quyết TTHC; Hoàn thiện các văn bản pháp lý về CNTT trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Thay đổi phương pháp làm việc thông qua việc ứng dụng CNTT: Sử dụng văn bản điện tử, cung cấp dịch vụ công mức độ 3,4, sử dụng chữ ký số...; Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị thực hiện duy trì, áp dụng, mở rng phạm vi áp dụng; công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; đồng thời, xây dựng kế hoạch kiểm tra, tiến hành kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì hệ thng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của các cơ quan hành chính nhà nước); Giải pháp chỉ đạo điều hành (Tổ chức thực hiện nghiêm quy định trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; Coi trọng công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện CCHC đồng bộ, thống nhất theo từng ngành, lĩnh vực. Xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của ngành, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; có kế hoạch phân bổ chỉ tiêu kinh phí và các ngun lực khác nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ CCHC; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng sáng tạo, hiệu quả, nâng cao sự hiểu biết của CBCCVC, đưa thông tin CCHC đến mọi tầng lớp Nhân dân. Trong đó chú trọng các hình thức tuyên truyn; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ theo kế hoạch việc thực hiện CCHC của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; Tổ chức đi tham quan, học tập kinh nghiệm về CCHC tại các tỉnh, thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC; Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, lấy ý kiến của người dân, tổ chức về kết quả CCHC. Triển khai xác định và công bố Chỉ số CCHC hàng năm của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn. Triển khai xác định và công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước và chỉ số hài lòng về các dịch vụ công).

Tại Quyết định, UBND tỉnh cũng giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp triển khai và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị/.

Linh Nhi