Thực hiện cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2018

Cập nhật lúc: 16:16 27/12/2017

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3507/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2018.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) nhà nước nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, về tinh thần phục vụ, nâng cao chất lượng phục vụ và tăng chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, giảm chi phí hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo của các cơ quan nhà nước trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ; tập trung đổi mới lề lối làm việc, nâng cao đạo đức công vụ, năng lực thực thi công vụ và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, chuyên sâu, nêu cao tinh thần trách nhiệm; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong trao đổi, sử dụng văn bản điện tử, cung cấp, minh bạch thông tin trên môi trường mạng theo quy định pháp luật; công khai, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính công trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến và một cửa liên thông đảm bảo lộ trình phát triển Chính quyền điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP, ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Bên cạnh đó, Kế hoạch còn đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong CCHC nhà nước gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; tổ chức chỉ đạo, điều hành.

 

TV