Thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Lắk năm 2019

Cập nhật lúc: 07:41 04/06/2019

Với mục đích đề ra nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện Chỉ số PCI của tỉnh năm 2019, trong đó tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém và phát huy các mặt tích cực tại Báo cáo PCI 2018, phấn đấu đưa Chỉ số PCI năm 2019 của tỉnh đạt thứ hạng trên mức trung vị của cả nước (thứ hạng 31 trở lên tương đương với các năm 2015, 2016, 2017)… UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 4415/KH-UBND về việc thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Theo đó, với từng chỉ số cụ thể, UBND tỉnh đã giao cho các Sở, ngành chủ trì với các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện.

Đối với nhóm giải pháp cải thiện các chỉ số giảm điểm/thứ hạng

Chỉ số Gia nhập thị trường: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối chủ trì, theo dõi và có trách nhiệm phối hợp các cơ quan liên quan tô chức triên khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện Chỉ số Gia nhập thị trường; trường hợp tiếp tục giảm điểm/thứ hạng có trách nhiệm báo cáo, giải trình cụ thể với UBND tỉnh.

Chỉ số Tiếp cận đất đai: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối chủ trì, theo dõi và có trách nhiệm phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện chỉ số Tiếp cận đất đai; trường hợp tiếp tục giảm điểm/thứ hạng thì có trách nhiệm báo cáo, giải trình cụ thể với UBND tỉnh.

Chỉ số Tính minh bạch: Giao Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối chủ trì, theo dõi và có trách nhiệm phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện Chỉ số Tính minh bạch; trường hợp tiếp tục giảm điểm/thứ hạng thì có trách nhiệm báo cáo, giải trình cụ thể với UBND tỉnh.

Chỉ số Tính năng động: Giao Văn phòng UBND tỉnh làm đầu mối chủ trì, theo dõi và có trách nhiệm phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện chỉ số Tính năng động; trường hợp tiếp tục giảm điểm/thứ hạng thì có trách nhiệm báo cáo, giải trình cụ thể với UBND tỉnh.

Chỉ số Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối chủ trì, theo dõi và có trách nhiệm phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện chỉ số Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; trường hợp tiếp tục giảm điểm/thứ hạng thì có trách nhiệm báo cáo, giải trình cụ thể với UBND tỉnh.

Đối với Nhóm giải pháp duy trì và nâng cao các chỉ số tăng điểm/tăng hạng

Chỉ số Chi phí thời gian: Giao Văn phòng UBND tỉnh vận hành, đưa vào hoạt động đồng bộ, hiệu quả Trung tâm phục vụ hành chính công; liên thông các thủ tục hành chính, đảm bảo hoạt động của Trung tâm đi vào thực chất, phục vụ hiệu quả hơn cho doanh nghiệp.

Chỉ số Chi phí không chính thức: Giao Sở Nội vụ làm đầu mối chủ trì, theo dõi và có trách nhiệm phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện chỉ số Chi phí không chính thức; trường hợp để xảy ra giảm điểm/thứ hạng thì có trách nhiệm báo cáo, giải trình cụ thể và tham mưu UBND tỉnh có giải pháp phù hợp.

Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối chủ trì, theo dõi và có trách nhiệm phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện chỉ số Cạnh tranh bình đẳng; trường hợp để xảy ra giảm điểm/thứ hạng thì có trách nhiệm báo cáo, giải trình cụ thể với UBND tỉnh.

Chỉ số Đào tạo lao động: Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm đầu mối chủ trì, theo dõi và có trách nhiệm phổi hợp các cơ quan liên quan tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện chỉ số Đào tạo lao động; trường hợp để xảy ra giảm điểm/thứ hạng thì có trách nhiệm báo cáo, giải trình, tham mưu UBND tỉnh có giải pháp phù hợp.

Chỉ số Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự: Giao Sở Tư pháp làm đầu mối chủ trì, theo dõi và có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh, các cơ quan liên quan triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện chỉ số Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự; trường hợp để xảy ra giảm điểm/thứ hạng thì có trách nhiệm báo cáo, giải trình cụ thể và tham mưu UBND tỉnh có giải pháp phù hợp.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh cũng đề nghị Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch cụ thể, nghiêm túc triển khai hiệu quả Kế hoạch này đồng thời định kỳ hàng quý (trước ngày 05 của tháng cuối quý), báo cáo năm (trước ngày 05/12) báo cáo Ban Chỉ đạo về năng lực cạnh tranh của tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để tổng họp, báo cáo UBND tỉnh đánh giá về mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

TV