Tăng cường cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Cập nhật lúc: 14:06 13/06/2018

Nhằm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Đắk Lắk trong năm 2018 và các năm tiếp theo UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh  yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp:

Đối với Nhóm giải pháp cải thiện các chỉ số giảm điểm/giảm thứ hạng

Chỉ số Gia nhập thị trường, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì; Chỉ số Tính minh bạch, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chỉ số Chi phí thời gian, giao Thanh tra tỉnh chủ trì xử lý việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra của Thanh tra các Sở, của Thanh tra các Sở với Thanh tra huyện…; Chỉ số Tính năng động, giao Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm chính về triển khai thực hiện và kết quả đánh giá chỉ số về tính năng động, tiên phong của lãnh đạo tỉnh trong năm 2018 và các năm tiếp theo, trong đó tập trung triển khai thực hiện; Chỉ số Dịch vụ Hỗ trợ doanh nghiệp, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tiếp tục tham mưu hoàn thiện quy trình, cách thức giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong “Ngày thứ Năm doanh nghiệp”; Chỉ số Đào tạo lao động, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện.

Đối với Nhóm giải pháp duy trì nâng cao các chỉ số tăng điểm/tăng hạng.

Chỉ số Tiếp cận đất đai, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chỉ số Chi phí không chính thức, giao Văn phòng UBND tỉnh sớm tham mưu UBND tỉnh thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ- CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố cập nhật, công khai danh mục các dự án đầu tư, các lĩnh vực ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ đầu tư; công khai các điều kiện và tiêu chí để mọi loại hình doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tiếp cận nguồn lực của nhà nước; công khai quy trình phân bổ, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản cho doanh nghiệp, thanh toán, quyết toán các công trình, các nguồn vốn hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp; Chỉ số Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự, giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện./.

Quang Long