Rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2018

Cập nhật lúc: 18:59 03/01/2018

Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3655/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Theo đó, trên cơ sở kế hoạch được duyệt, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm chủ trì triển khai, phối hợp thực hiện; Chánh Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện theo nội dung, tiến độ được xác định trong Kế hoạch.

Ngoài ra Kế hoạch cũng quy định về  nội dung, thời gian rà soát; cách thức rà soát và trách nhiệm thực hiện đồng thời thực hiện việc rà soát, đánh giá từng TTHC theo Biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP.

TV