Phê duyệt phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cập nhật lúc: 14:21 20/04/2018

Đó chính là nội dung vừa được Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện phê duyệt tại Quyết định số 1396/QĐ-BVHTTDL.

Theo đó, phê duyệt phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo nguyên tắc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, cụ thể: Một là chuyển đổi từng bước phương thức quản lý nhà nước bằng việc chuyển dần từ tiền kiểm sang hậu kiểm trong xây dựng, thực hiện các điều kiện kinh doanh, gắn với nghĩa vụ và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật trong hoạt động đầu tư kinh doanh của các tổ chức, cá nhân. Hai là việc xây dựng, thực hiện điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch phải tính đến các điều kiện hoạt động thực tiễn, khả năng gia nhập thị trường và tuân thủ theo các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Ba là điều kiện đầu tư kinh doanh phải đảm bảo đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư 2014, về sự cần thiết quy định là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Bốn là phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh và chuyển đổi phương thức quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực phải được đánh giá, xem xét thận trọng về tính khả thi, nhu cầu quản lý, các điều kiện nguồn lực, khả năng thực hiện và kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước các cấp trong quá trình quản lý, thực hiện và việc đáp ứng điều kiện đầu tư kinh doanh. Năm là phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh cần gắn với công tác cải cách hành chính, đặc biệt là công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo minh bạch và thuận lợi trong quá trình thực hiện. Sáu là phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh ban hành tại Quyết định này làm cơ sở để các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ nghiên cứu triển khai cụ thể và kiến nghị, trình cấp có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật theo đúng lộ trình đã phân công và theo các nguyên tắc tại Điều 2 Quyết định này.

Bộ trưởng giao các Tổng cục, Cục, Vụ liên quan có trách nhiệm rà soát, đề xuất hình thức, phương thức quản lý phù hợp và triển khai phương án đề xuất ban hành tại Quyết định này theo thẩm quyền quy định; Vụ Kế hoạch, Tài chính có trách nhiệm tổng hợp đề xuất, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

An Nhiên