Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2019

Cập nhật lúc: 09:21 03/01/2019

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3556/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

Theo đó, với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) hàng năm của tỉnh đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về công tác CCHC nhà nước, cải cách thủ tục hành chính (TTHC); Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội trong triển khai CCHC và giám sát quá trình thực hiện CCHC của cơ quan hành chính nhà nước; Nâng cao hiệu quả tuyên truyền CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng, kết hợp với việc đưa tuyên truyền CCHC vào hoạt động thường xuyên trên Trang thông tin điện tử của tất cả các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan thông tấn, báo chí, bảo đảm thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện CCHC tại các bộ, ngành và địa phương được phản ánh đầy đủ, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Về nội dung tuyên truyền, tập trung vào các nội dung: Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC; Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC; Tuyên truyền, phổ biến Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011- 2020; Chương trình CCHC nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011-­2020; Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2019, Kế hoạch CCHC của từng cơ quan, đơn vị; Tuyên truyền các nhiệm vụ CCHC: Cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính nhà nước.

Về hình thức tuyên truyền: Thông tin, tuyên truyền về hoạt động CCHC thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk, cổng thông tin điện tử của tỉnh, Đài Truyền thanh và Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố; Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn; Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Tuyên truyền thông qua việc phát hành tờ gấp, panô, áp phích liên quan đến CCHC, phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền, phổ biến đến từng nhóm đối tượng; Tuyên truyền thông qua hình thức tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC nhà nước cho đội ngũ CBCCVC; lồng ghép nội dung CCHC trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, CBCCVC của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, nhất là CBCCVC làm nhiệm vụ giải quyết TTHC, kiểm soát TTHC và đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở; Tuyên truyền thông qua các cuộc thi tìm hiểu về CCHC, chính sách pháp luật; chương trình sân khấu, hài kịch do các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức.

Các biện pháp thực hiện: Công khai đầy đủ các quy định, TTHC, các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan hành chính nhà nước; Đăng tải thông điệp tuyên truyền CCHC và các chuyên mục, chuyên trang về CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng; Tuyên truyền bằng pa nô, áp phích, tờ gấp, cẩm nang về CCHC, chương trình tuyên truyền tổng hợp tại các xã vùng sâu, vùng xa; Tuyên truyền trên Đài Truyền thanh và Truyền hình các huyện, thi xã, thành phố và hệ thống truyền thanh ở cơ sở và một số nội dung tuyên truyền khác./.

TV