Kế hoạch thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Cập nhật lúc: 22:29 06/04/2019

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 2541/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2019 và định hướng đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2019 và định hướng đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh đề ra 05 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm gồm: Một là tăng cường trách nhiệm của các Sở, ngành được phân công theo dõi và tham mưu triển khai hướng dẫn việc cải thiện các bộ Chỉ số, nhóm chỉ số và chỉ số thành phần. Hai là tiếp tục bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh, thực thi đầy đủ, triệt để những cải cách về điều kiện kinh doanh đã thực hiện trong năm 2018. Ba là cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia. Bốn là đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Năm là phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Về các nhiệm vụ chủ yếu, gồm: (1) Tăng cường trách nhiệm của các Sở, ngành được phân công theo dõi và tham mưu triển khai hướng dẫn việc cải thiện các bộ chỉ số, nhóm chỉ số và chỉ sổ thành phần. (2) Tiếp tục bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh; thực thi đầy đủ, triệt để những cải cách về điều kiện kỉnh doanh đã thực hiện trong năm 2018. (3) Tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiếm tra chuyên ngành và kết nối cổng thông tin một cửa quốc gia. (4) Đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. (5) Phát triển hê sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (startup).

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, ngành, địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của từng ngành, xác định mục tiêu, các bước cải thiện chỉ số về môi trường kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tích cực truyền thông đến cán bộ, công chức và cộng đồng doanh nghiệp và người dân hưởng ứng./.

 

TV