Kế hoạch kiểm tra Cải cách hành chính năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cập nhật lúc: 10:55 04/01/2021

Nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện công tác Cải cách hành chính (CCHC) của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Kịp thời phát hiện các điển hình, sáng kiến và cách làm hay trong thực hiện nhiệm vụ CCHC để tuyên truyền, nhân rộng áp dụng; chỉ ra những hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân, trách nhiệm để đề xuất giải pháp nhằm tháo gỡ, khắc phục những hạn chế. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở trong việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị, xây dựng nền hành chính phục vụ. Quán triệt quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch Kiểm tra Cải cách hành chính năm 2021 đáp ứng yêu cầu đảm bảo chính xác, khách quan và theo đúng quy định của pháp luật.

 Ảnh minh họa

Theo Kế hoạch, thời gian kiểm tra vào Quý IV năm 2021, đối với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, tiến hành kiểm tra từ 30% trở lên đối với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, bằng hình thức thành lập Đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra trực tiếp theo kế hoạch hoặc đột xuất về kết quả thực hiện Cải cách hành chính. Các nội dung được kiểm tra chính gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử.

Kế hoạch số 3193/KH-SVHTTDL, ngày 25/12/20220 tại đây

Võ Phượng