Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018.

Cập nhật lúc: 16:23 27/12/2017

Ngày 21/12/2017 UBND tỉnh đã ký Quyết định số 3517/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh năm 2018.

Với mục đích nhằm triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2018 theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/10/2010 của Chính phủ; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính

Theo đó, Kế hoạch đã xác định đầy đủ, cụ thể trách nhiệm của Thủ trưởng các ngành, các cấp trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, đưa công tác kiểm soát thủ tục hành chính trở thành hoạt động thường xuyên và đi vào nề nếp; đảm bảo hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính và hệ thống thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn tỉnh được ban hành đúng quy định, đảm bảo chất lượng, hướng tới mục tiêu cải cách hành chính và xây dựng nền hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Kế hoạch đã đặt ra một số yêu cầu: Thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả, đảm bảo tiến độ, chất lượng các nội dung công việc được xác định trong Kế hoạch này; xác định rõ thời gian thực hiện, trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan và kết quả cụ thể của từng nội dung công việc; nội dung Kế hoạch phải đảm bảo tính khả thi, khoa học, hiệu quả, tiết kiệm, phát huy tối đa nguồn lực hiện có của tỉnh….

 

Minh Long