Kế hoạch hoạt động và ngân sách thực hiện cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2018

Cập nhật lúc: 22:13 29/12/2017

Ngày 28/12/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị đã ký ban hành Quyết định số 3598/QĐ-UBND v/v ban hành Kế hoạch hoạt động và ngân sách thực hiện CCHC nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2018. Theo đó, với tổng kinh phí thực hiện là 8 tỷ đồng, trong đó: Sở Nội vụ (2.050.000.000 đồng); Sở Tư pháp (150.000.000 đồng); Văn phòng UBND tỉnh ( 300.000.000 đồng); Sở Thông tin và Truyền thông (3.470.000.000 đồng); Sở Khoa học và Công nghệ 1.700.000.000 đồng);  Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (180.000.000 đồng) ; Công Thông tin điện tử của tỉnh (150.000.000 đồng).

Tại Quyết định, UBND tỉnh đã giao Giám đốc Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc và giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động và ngân sách thực hiện cải cách hành chính năm 2018 được phê duyệt theo quy định đồng thời phân công trách nhiệm cho các cá nhân và cơ quan, đơn vị thực hiện cũng như chịu trách nhiệm theo dõi, thu thập số liệu, phân tích đánh giá và báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) việc tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động, kết quả đầu ra, nhiệm vụ của Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2018./.

 

Quang Long