Kế hoạch công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2018

Cập nhật lúc: 21:02 29/12/2017

Ngày 26/12/2017, UBND tỉnh có Quyết định số 3547/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2018; nhằm triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong việc thi hành pháp luật, đề xuất giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện đầy đủ các nội dung theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Tư pháp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức hữu quan; thực hiện gắn kết chặt chẽ giữa theo dõi thi hành pháp luật với xây dựng pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Huy động sự tham gia, phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, và cá nhân, tổ chức khác trong việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện kế hoạch.

Tại Kế hoạch này, UBND tỉnh xác định lĩnh vực trọng tâm trong năm 2018 là công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong tổ chức thực hiện pháp luật về đấu giá tài sản đối với tài sản có nguồn từ ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của các đơn vị, địa phương và theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực thuế.

Kế hoạch cũng đã đề ra các nội dung để các sở, ngành và địa phương thực hiện, như: xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật; phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; đảm bảo các điều kiện cho công tác thi hành pháp luật; phối hợp trong công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật, thanh tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; thực hiện chế độ báo cáo;…

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; thực hiện kiểm tra và hướng dẫn hoạt động kiểm tra lĩnh vực trọng tâm theo kế hoạch năm 2018 của UBND tỉnh; tham mưu xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và tổng hợp báo cáo tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

Quang Minh