Hướng dẫn xây dựng Quyết định công bố Danh mục và công khai thủ tục hành chính

Cập nhật lúc: 21:00 11/12/2017

Trên cơ sở Nghị định số 92/2017/NĐ-CP  về sửa đối, bố sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC, ngày 07/12/2017 UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 9821/UBND-KSTTHC hướng dẫn xây dựng Quyết định công bố Danh mục và công khai TTHC.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ và thống nhất một số nội dung, như: Về xây dựng Quyết định công bố Danh mục TTHC (Theo quy định tại Điểm 2a, Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 92/2017/NĐ- CP và Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP, thì Chủ tịch UBND tỉnh có trách nhiệm công bố “Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, trong đó xác định rõ tên, căn cứ pháp lý, thời gian, địa điểm thực hiện và phí, lệ phí trong trường hợp được phân cấp hoặc ủy quyền quy định”; các sở, ban, ngành chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc thường xuyên rà soát, cập nhật các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị mình trên cơ sở Quyết định công bố của bộ, cơ quan ngang bộ để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh kịp thời công bố Danh mục TTHC theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP (Điều 4, 5, 6, 7 và Điều 10); tổng hợp danh mục các TTHC đang thực hiện và còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của cơ quan, đơn vị mình (bao gồm cả TTHC của UBND cấp huyện, cấp xã). Về việc công khai TTHC (các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết TTHC tại địa phương phải thực hiện công khai kịp thời, đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo đúng yêu cầu, cách thức quy định tại Điều 14, 15 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP). Về việc công khai thông tin, địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính (Nội dung công khai, gồm: Bản hướng dẫn phải được công khai tại nơi công khai TTHC của cơ quan, đơn vị thực hiện TTHC, phải đảm bảo riêng biệt, không ghép chung hoặc bị che lấp bởi các nội dung công khai TTHC).

TV