Điểm mới trong Bộ chỉ số theo dõi đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính

Cập nhật lúc: 20:58 20/12/2017

Ngày 19 tháng 10 năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2932/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ Chỉ số thay thế Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính  nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác đánh giá xếp hạng cải cách hành chính trong thời gian tới. Theo Bộ chỉ số mới, một số tiêu chí không còn phù hợp với thực tiễn đã được bãi bỏ, sửa đổi hoặc nghiên cứu, bổ sung nhằm đánh giá trọng tâm trọng điểm về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, cụ thể: 

  1. Về cấu trúc của Bộ chỉ số

Bộ chỉ số mới có cấu trúc gồm 2 phần riêng biệt là “Nhóm các tiêu chí đánh giá kết quả CCHC” được thực hiện qua báo cáo tự đánh giá của cơ quan, đơn vị, địa phương, Tổ thẩm định chỉ số của tỉnh đánh giá và “Nhóm các tiêu chí đánh giá tác động của CCHC” được đánh giá thông qua công tác điều tra xã hội học.

Số lượng các tiêu chí, tiêu chí thành phần có thay đổi, tuy nhiên thay đổi không lớn và chủ yếu nhằm mục đích sắp xếp các tiêu chí, tiêu chí thành phần một cách hệ thống, hợp lý hơn.

Tách riêng nội dung về “Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông” khỏi lĩnh vực “cải cách tổ chức bộ máy” thành một nhóm riêng.

  1. Các tiêu chí loại bỏ

Một số tiêu chí không còn phù hợp, cần loại bỏ, cụ thể như sau:

a) Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật: Vì, tiêu chí này thuộc phạm vi quản lý của các đơn vị, mặt khác rất khó để định lượng kết quả thực hiện;

b) Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và địa phương: Vì, thời điểm đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính thường là trước so với thời điểm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm, mặt khác kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm là do cấp trên trực tiếp đánh giá;

c) Tuyển dụng, bố trí và sử dụng công chức: Vì, nội dung này thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

d) Thực hiện chính sách thu hút người có tài năng vào làm việc tại đơn vị: Vì, tỉnh ta chưa có chính sách thu hút, mặt khác thu hút người tài thuộc thẩm quyền của cấp trên (Tỉnh ủy, HĐND và Ủy ban nhân dân tỉnh);

đ) Kết quả hoàn thành nhiệm vụ của công chức, viên chức: Vì, không có cơ sở chính xác để xác định;

e) Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các tổ chức khoa học và công nghệ: Vì, hầu hết các cơ quan, đơn vị và địa phương không có tổ chức khoa học và công nghệ.

     3. Các tiêu chí bổ sung

a) Kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc;

b) Thực hiện quy định về bổ nhiệm vị trí lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương;

c) Mức độ hoàn thành kế hoạch tinh giản biên chế trong năm;

d) Các tiêu chí liên quan đến việc thực hiện văn phòng điện tử (sử dụng hệ thống idesk, sử dụng email công vụ...);

đ) Cung cấp và ứng dụng dịch vụ công trược tuyến;

e) Nhóm các tiêu chí liên quan đến việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông;

f) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính;

g) Thực hiện việc xin lỗi bằng văn bản đối với công dân, tổ chức trong trường hợp hồ sơ quá hạn trả kết quả.

      4. Các tiêu chí điều chỉnh, nâng cao mức độ hoàn thành

a) Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí, việc làm: Thay đổi yêu cầu từ “có cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm” thành “tỷ lệ đơn vị thực hiện đúng cơ cấu công chức, viên chức đã được phê duyệt”.

b) Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: Ngoài việc thực hiện công tác báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cần bổ sung và điều chỉnh bổ sung thêm việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và mức độ hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức hàng năm;

c) Điều chỉnh, làm rõ những hơn các tiêu chí liên quan đến nhiệm vụ cải cách tài chính công;

d) Không yêu cầu các đơn vị cấp sở phải ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm.

Quyết định số 2932/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Minh Long