Công khai, niêm yết Bảng hướng dẫn tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân về quy định hành chính

Cập nhật lúc: 13:56 21/06/2018

Đó chính là nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tại văn bản số 4971/UBND-KSTTHC.

Theo đó, trên cơ sở văn bản số 9821/UBND- KSTTHC về việc hướng dẫn xây dựng Quyết định công bố Danh mục và công khai thủ tục hành chính, trong đó yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các cấp thực hiện niêm yết công khai Bảng hướng dẫn tiếp nhận phản ánh, kiến nghị (PAKN) của người dân về quy định hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị: Một là thực hiện niêm yết Bảng hướng dẫn tiếp nhận PAKN về quy định hành chính theo yêu cầu tại Công văn số 9821/UBND-KSTTHC (Giao UBND cấp huyện triển khai đến UBND cấp xã thực hiện công khai nội dung trên theo yêu cầu). Hai là Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh thực hiện đăng tải, thông tin rộng rãi Bảng hướng dẫn tiếp nhận PAKN về quy định hành chính trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh để mọi người dân, tổ chức được biết, sử dụng. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra các sở, ban, ngành, địa phương việc triển khai các nội dung trên./.

Thanh Viên