Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cập nhật lúc: 17:06 08/08/2019

Đó là nội dung vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố tại Quyết định số 2750/QĐ-BVHTTDL, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2019.

Theo đó, Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp tỉnh, gồm: Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke; Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường; Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke; Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường. Cấp huyện, gồm: Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke và Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke.

Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp tỉnh, gồm: Cấp Giấy phép kinh doanh Vũ trường; Cấp Giấy phép kinh doanh karaoke. Cấp huyện, gồm: Cấp Giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp).

Ngoài ra, tại Quyết định Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng quy định chi tiết nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

 

TV