Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cập nhật lúc: 17:20 08/10/2018

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện vừa ký ban hành Quyết định số 3562/OĐ-BVHTTDL về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/9/2018. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa cấp tỉnh có số thứ tự 33 tại Mục A5 phần 11 ban hành kèm theo Quyết định số 4597 QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc công bố thu tục hành chính chuẩn hóa năm 2016 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Vãn hóa, Thể thao và Du lịch, gồm: Cấp Trung ương 2 thủ tục (Đăng ký tổ chức lễ hội và Thông báo tổ chức lễ hội); Cấp tỉnh 02 thủ tục (Đăng ký tổ chức lễ hội và Thông báo tổ chức lễ hội); Cấp huyện 02 thủ tục (Đăng ký tổ chức lễ hội và Thông báo tổ chức lễ hội); Cấp xã 01 thủ tục (Thông báo tổ chức lễ hội).

Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gồm 01 thủ tục là cấp phép tổ chức lễ hội./.

Quang Minh