Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, trong lĩnh vực VH thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL

Cập nhật lúc: 16:19 06/11/2018

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 4005/QĐ-BVHTTDL về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, trong lĩnh vực VH thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL.

Theo đó, Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2018 và Thủ tục hành chính trong lĩnih vực văn hóa cấp trung ương có thứ tự số 63 và 64 tại điểm A9 mục A, phần I ban hành kèm theo Quyết định số 4597/QĐ-BVHTTDL, ngày 27/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2016 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/218

Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gồm: Thủ tục xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học nghệ thuật; Thủ tục xét tặng giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật./.

TV