Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Cập nhật lúc: 16:17 24/06/2019

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1513/QĐ-UBND về Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, kèm theo Quyết định là Danh mục thủ tục hành chính mới ban hanh, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Các thủ tục hành chính hoặc các bộ phận tạo thành thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này có hiệu lực từ ngày văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính hoặc bộ phận tạo thành thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành. Các nội dung công bố thủ tục hành chính tại các số thứ tự: 06, 09, 13, 14, 18, 24, 25, 31, 32, 36, 37, 38, 41, 42, 43 Mục Ạ phần I; 47, từ 50 đến 69 Mục B phần I của Phụ lục ban hành kèm theo Quvết định số 2453/QĐ-UBND ngày 04/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh được thay thế và hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Bãi bỏ thủ tục hành chính tại các số thứ tự 33 Mục A phần I; 03, 04 Mục B phàn II; 03 Mục C phần III của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2453/QĐ-UBND ngày 04/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

TV