Kiểm tra cải cách hành chính tại Sở VHTTDL

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 10:43 10/10/2019

Ngày 09/10/2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 2914/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk. Tại Quyết định đã bãi bỏ 02 thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại số thứ tự 8, 9 Mục  IV, Điểm A, Phần II của Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 1513/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể là: 1. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh Karaoke; 2.  Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh Vũ trường. Đồng thời công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, cụ thể là: 1. Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke; 2. Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường; 3. Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke; 4. Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Vũ trường.

Ảnh minh họa

Việc công bố Danh mục trên được căn cứ trên cơ sở Quyết định số 2750/QĐ-BVHTTDL ngày 07/8/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Như vậy cho đến nay, tổng số có 119 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, trong đó: Văn hóa 37 thủ tục, Di sản văn hóa 14 thủ tục, Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình 11 thủ tục, Thể thao 31 thủ tục, Du lịch 26 thủ tục.

Võ Phượng