Công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Đợt 4).

Cập nhật lúc: 21:55 04/01/2018

Ngày 03/01/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND về việc công bố danh muc thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Đợt 4).

Theo đó, danh mục thủ tục hành chính gồm: Sở Xây dựng (18 thủ tục hành chính); Sở Lao động Thương binh và Xã hội (10 thủ tục hành chính); Thanh tra tỉnh (04 thủ tục hành chính); Ủy ban nhân dân huyện Krông Năng (21 thủ tục hành chính).

Ngoài ra, Quyết định cũng bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dich vụ bưu chính công ích tại Sở Xây dựng đã được công bố tại Phụ lục ban hanh kèm theo Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Đợt 1).

TV