Công bố các Thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch

Cập nhật lúc: 10:00 26/04/2018

Ngày 13/4/2018, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1333/QĐ-BVHTTDL về việc công bố các thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo Quyết định, Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gồm: 26 thủ tục. Trong đó: 03 thủ tục hành chính cấp Trương ương và 13 thủ tục hành chính cấp tỉnh.

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gồm: 17 thủ tục. Trong đó: 05 thủ tục hành chính cấp Trương ương và 12 thủ tục hành chính cấp tỉnh.

Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gồm: 17 thủ tục. Trong đó: 11 thủ tục hành chính cấp Trương ương và 06 thủ tục hành chính cấp tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; riêng nội dung về phí, lệ phí có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 5 năm 2018.

Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch cấp Trung ương có số thứ tự từ 73 đến 89 tại Phần C và các thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch cấp tỉnh có số thứ tự từ 84 đến 100 tại Phần C ban hành kèm theo Quyết định số 4597/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2016 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Duy Hà