Chấp hành thời hạn thực hiện trình tự tinh giản biên chế

Cập nhật lúc: 20:36 20/12/2017

Ngày 14/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 10029/UBND-TH về việc chấp hành thời hạn thực hiện trình tự tinh giản biên chế.

Theo đó, trong thời gian thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị; Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 4345/KH-UBND ngày 22/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh việc ban hành quyết định nghỉ hưu trước tuổi có ngày hiệu lực muộn hơn ngày tinh giản biên chế hưởng chính sách theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ  nên vẫn phải thực hiện việc chi trả lương cho đối tượng đã được phê duyệt nghỉ hưởng chính sách tinh giản biên chế do đó đã yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh chấp hành đúng thời hạn quy định về việc gửi Sở Nội vụ, Sở Tài chính thẩm định danh sách tinh giản biên chế định kỳ 02 đợt/01 năm theo Công văn số 8847/UBND-TH ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh (đợt 1 chậm nhất trước ngày 01/10 hàng năm, đợt 2 chậm nhất trước ngày 01/4 hàng năm); đồng thời giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hoàn thành việc thẩm định, gửi danh sách trình UBND tỉnh phê duyệt chậm nhất đợt 1 trước ngày 01/11 hàng năm, đợt 2 chậm nhất trước ngày 01/5 hàng năm./.

 

 

QL