Ban hành Kế hoạch cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2018

Cập nhật lúc: 15:25 17/08/2018

Ngày 14/8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6769/KH-UBND về Kế hoạch cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính (Par Index) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2018.

Kế hoạch trên được ban hành với mục đích nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nội dung của Chỉ số Cải cách hành chính, chỉ số PAPI năm 2017 với mục tiêu năm 2018 Chỉ số cải cách hành chính đạt 80% trở lên, chỉ số PAPI không nằm trong nhóm trung bình thấp của cả nước; tăng cường nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu về Chỉ số Par Index, Chỉ số PAPI; tiến tới xây dựng một nền hành chính dân chủ, minh bạch, trong sạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.
UBND tỉnh công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2017 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn
Để cải thiện Chỉ số Par Index, Kế hoạch đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp như: xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản Quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy nhà nước; xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính. Đối với Chỉ số PAPI, Kế hoạch đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp như: nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các cơ quan, đơn vị, địa phương...

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ làm đầu mối theo dõi việc duy trì, cải thiện Chỉ số Par Index, PAPI của tỉnh, định kỳ hàng Quý báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh trong việc thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ cải thiện hai chỉ số trên theo lĩnh vực được phân công.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Đắk Lắk