Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục Thủ tục hành chính chuẩn hóa Lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 1442/QĐ-UBND, ngày 30/6/2020 về việc công bố Danh mục Thủ tục hành chính chuẩn hóa Lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

Kết quả Cải cách thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác Cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 như: Kế hoạch CCHC; Kế hoạch tuyên truyền CCHC, Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC …

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk

Ngày 09/10/2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 2914/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công khai đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông báo số 2004TB-SVHTTDL về thiết lập đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp.

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đó là nội dung vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố tại Quyết định số 2750/QĐ-BVHTTDL, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2019.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1513/QĐ-UBND về Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết

Thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Lắk năm 2019

Với mục đích đề ra nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện Chỉ số PCI của tỉnh năm 2019, trong đó tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém và phát huy các mặt tích cực tại Báo cáo PCI 2018,

Đề xuất danh sách thủ tục hành chính ủy quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Triển khai văn bản số 364/VPUBND-HCTC, ngày 06 tháng 5 năm 2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc ủy quyền của Thủ trưởng cơ quan để giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện thí điểm gửi, nhận văn bản điện tử đã ký số

Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 410/VPUBND-HCTC, gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện thí điểm gửi, nhận văn bản điện tử đã ký số.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp vị trí thứ 7 trong bảng công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 1009/QĐ-UBND về phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018

Tiếp tục cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018

Kế hoạch thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 2541/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2019 và định hướng đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

105 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch sẽ được tiếp nhận, giải quyết tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh

Trên cơ sở văn bản số 230/VPUBND-KSTTHC của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc gửi danh sách các thủ tục hành chính đưa vào tiếp nhận, giải quyết tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh.

Thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh năm 2019

Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm chủ trì, đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện định kỳ theo quy định.

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2019

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3556/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE