Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp vị trí thứ 7 trong bảng công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 1009/QĐ-UBND về phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018

Tiếp tục cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018

Kế hoạch thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 2541/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2019 và định hướng đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

105 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch sẽ được tiếp nhận, giải quyết tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh

Trên cơ sở văn bản số 230/VPUBND-KSTTHC của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc gửi danh sách các thủ tục hành chính đưa vào tiếp nhận, giải quyết tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh.

Thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh năm 2019

Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm chủ trì, đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện định kỳ theo quy định.

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2019

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3556/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

Hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông tư số 01/2018/TT-VPCP về việc Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ

Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2019

Năm 2019, với nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính là: Sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan nhà nước các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp tục công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 4349/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL

Bộ trưởng Bộ VHTTDL vừa ký ban hành Quyết định số 4017/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL.

Quy định về hệ thống thông tin một cửa điện tử

​Tại Thông tư 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục ban hành Quyết định số 4143/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Công bố Thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 4057/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, trong lĩnh vực VH thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 4005/QĐ-BVHTTDL về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, trong lĩnh vực VH thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL.

Tăng cường nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh.

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE