Liên hệ - Góp ý     Danh bạ     Lịch công tác     Hỏi đáp      Kho Download       Tìm kiếm       Sơ đồ Website              
Phòng Văn hóa Thông tin huyện Krông Păk
 
Giới thiệu chung:
Phòng Văn hóa & Thông tin huyện Krông Pắc tỉnh Đăk Lăk.
Địa chỉ: Đường Giải Phóng, Thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc
ĐT: 0500.3.521.178
Email: truongvhtt80@yahoo.com.vn
Lãnh đạo Phòng:
Ông Đỗ Đức Tâm - Trưởng Phòng.
ĐT: 0914.058.317
Ông Nguyễn Đình Hải – Phó Trưởng phòng.
ĐT: 0988.409.862
Email: haind@krongpac.daklak.gov.vn
Chức năng, nhiệm vụ:
1. Vị trí - Chức năng:
Chức năng:Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; công nghệ thông tin; cơ sở hạ tầng thông tin; phát thanh và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn huyện.
Vị trí:Phòng Văn hóa và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND huyện Krông Pắc, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Đăk Lăk.
2. Nhiệm vụ - quyền hạn:
1. Trình UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hóa, gia đình, thể dục - thể thao và du lịch; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực văn hoá; gia đình; thể dục - thể thao; du lịch; thông tin và truyền thông trên địa bàn huyện và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện sau khi được ban hành.
2. Trình Chủ tịch UBND huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND huyện.
3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông; chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao; chống bạo lực trong gia đình.
4. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện phong trào văn hóa, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; xây dựng gia đình văn hóa, thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa, đơn vị văn hóa; bảo vệ các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn huyện.
5. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Nhà Văn hóa huyện, các thiết chế văn hóa thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của Phòng trên địa bàn huyện.
6. Giúp UBND huyện thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực về Quảng cáo không sinh lời, các lĩnh vực về Thông tin và Truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của UBND huyện.
7. Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.
8. Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện theo sự phân công của UBND huyện. Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, thị trấn quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet theo quy định của pháp luật.
9. Giúp UBND huyện tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, Internet, phát thanh.
10. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
11. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn huyện; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.
12. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch đối với các Ban văn hóa thông tin và chủ nhiệm các Nhà văn hóa trực thuộc UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn huyện thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; quảng cáo; báo chí; xuất bản.
13. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông với UBND huyện, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Thông tin & Truyền thông.
14. Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.
15. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật phân cấp, ủy quyền của UBND huyện.
16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện phân công.
Các hoạt động: